● پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
پسوند : gifحجم : 2 MB
پسوند : pngحجم : 2 MB
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : bmpحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 2 MB
پسوند : rarحجم : 2 MB
 
کاربران
پسوند : gifحجم : 5 MB
پسوند : pngحجم : 5 MB
پسوند : jpgحجم : 5 MB
پسوند : jpegحجم : 5 MB
پسوند : bmpحجم : 5 MB
پسوند : zipحجم : 100 MB
پسوند : rarحجم : 100 MB
 
مدیر دوم
پسوند : rarحجم : 100 MB
پسوند : zipحجم : 100 MB
پسوند : bmpحجم : 5 MB
پسوند : jpegحجم : 5 MB
پسوند : jpgحجم : 5 MB
پسوند : pngحجم : 5 MB
پسوند : gifحجم : 5 MB
Powered by Kleefa
Powered by Kleefa